«

About 100 result(s) found (1.54 seconds)

หน้าที่ขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์เริ่มต้นเมื่อใด และสามารถขอความเห็นชอบเฉพาะรายใหม่ได้หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2560] (Imported Date 31 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : - ข้อ/ประกาศ : ข้อ 3(2) แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ วันที่ถาม : 9/03/60 วันที่ตอบ : 17/03/60 คำถาม : ข้อเท็จจริง บลจ. ก ไทย มี บลจ. ก สิงคโปร...

กรรมการสามารถใช้ผลของการผ่านการอบรมตามหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีก่อนถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อได้หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2559] (Imported Date 31 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 103 (9) และ (10) ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : ข้อ 13 ประกาศ ทลธ.8/2557 และตารางแนบท้ายประกาศในส่วนของคุณสมบัติของการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท วันที่ถาม : 04/07/2559 วันที่ตอบ : 02/08/2559 คำถาม : กรรมการผู้มี...

ผู้ชำระบัญชีสามารถแบ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม (pay in kind) คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2559] (Imported Date 31 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 130 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : ข้อ 6 ของประกาศที่ ทน. 15/2562 วันที่ถาม : 22/04/59 วันที่ตอบ : 26/04/59 คำถาม : ผู้ชำระบัญชีสามารถแบ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม (pay in kind) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องจำหน่ายและรวบรวมเ...

บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลและให้สิทธิเข้าประชุมกับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินข้อบังคับได้หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2553] (Imported Date 31 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย: มาตรา 194 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ ข้อ/ประกาศ: - วันที่ถาม: 05/02/53 วันที่ตอบ: 15/02/53 คำถาม: ในกรณีบริษัทมีข้อบังคับให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 20 และกำหนดไม่ให้มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรายใดมีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่...

ลูกค้าของกองทุนรวมที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2553] (Imported Date 31 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย: มาตรา 59 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ: - วันที่ถาม: 27/09/2553 วันที่ตอบ: 30/09/2553 คำถาม: บลจ. จะต้องแจ้งภาระหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ แก่ลูกค้าของ บลจ. ซึ่งเป็นกองทุนสำ...

วิธีการนับรวมการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 258(9) แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

[ปี พ.ศ. 2551] (Imported Date 31 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย: มาตรา 258 (9) แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ: - วันที่ถาม: 31/10/51 วันที่ตอบ: 31/10/51 คำถาม: 1. การนับรวมการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 258 ของนิติบุคคล A ต้องนับรวมกรณีถือโดยบุคคลนี้ด้วยหรือไม่ (ก) รายชื่อบริษัทที่ A ถือหุ้นเกิน 3...

บลจ. ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนสามารถตั้ง บล. อื่น เป็นผู้สนับสนุนฯ ช่วง ได้หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2561] (Imported Date 30 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ : ประกาศ ทข. 35/2553 หนังสือเวียนที่ กลต.ธ.(ว) 5/2544 และหนังสือเวียน ที่ กลต. กน. (ว) 36/2559 วันที่ถาม : 02/05/2561 วันที่ตอบ : 10/05/2561 คำถาม : บลจ. A ทำหน...

การโอนเงินและผลประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

[ปี พ.ศ. 2561] (Imported Date 30 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 133 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ : ข้อ 181 แห่งประกาศ สน.87/2558 วันที่ถาม : 05/03/2561 วันที่ตอบ : 06/03/2561 คำถาม : กรณีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการแบ่งกองย่อย (Sub Fund) ออกเป็นกอง Fixed incom...

กลต.กน.(ว) 33/2559 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อขายหน่วยลงทุน

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2559] (Imported Date 29 ต.ค. 2562)

9 ธันวาคม 2559 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวมทุกบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กา...

ที่ กลต.กน.(ว) 11 เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้ผู้จัดการกองทุนแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ผ่านสื่อและในงานสัมมนา

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2559] (Imported Date 29 ต.ค. 2562)

3 มิถุนายน 2559 เรียน ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่ง นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ กลต.กน.(ว) 11/2559 เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้ผู้จัดการกองทุนแนะนำ การลงทุนด้านหลักทรัพย์ผ่านสื่อและในงานสัมมนา ตามที่ข้อ 4(1) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมกา...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th