«

About 100 result(s) found (1.79 seconds)

สลธ. 35/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 6 ก.ย. 2564)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สลธ. 35/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ______________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิ...

กลต.นธ.(ว) 34/2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบภาวะวิกฤติด้านเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชี ("Supervisory Stress Test")

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2564] (Imported Date 2 ก.ย. 2564)

26 สิงหาคม 2564 เรียน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ กลต.นธ.(ว) 34 /2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบภาวะวิกฤติด้านเงินกองทุนของบริษัทหลักท...

นจ.(ว) 6/2560 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2560] (Imported Date 26 ส.ค. 2564)

9 สิงหาคม 2560 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมทุกบริษัท ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย ที่ นจ.(ว) 6/2560 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี...

นจ.(ว) 4/2560 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีเกินอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2560] (Imported Date 25 ส.ค. 2564)

18 กรกฎาคม 2560 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นน...

กลต.นจ.(ว) 22/2560 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในกองทุนอื่นและการรายงานกรณีเกินอัตราส่วนโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2560] (Imported Date 24 ส.ค. 2564)

12 มิถุนายน 2560 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย ที่ กลต.นจ.(ว) 2...

กลต.นจ.(ว) 23/2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัทจัดการกองทุนรวมในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2560] (Imported Date 20 ส.ค. 2564)

13 มิถุนายน 2560 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวมทุกบริษัท ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย ที่ กลต.นจ.(ว) 23/2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเก...

กลต.กส.(ว) 34/2561 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2561] (Imported Date 17 ส.ค. 2564)

21 ธันวาคม 2561 เรียน ผู้จัดการ ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทุกราย ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทุกราย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกบริษัท...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th