«

About 100 result(s) found (1.75 seconds)

กค. 15/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 6 ต.ค. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 15/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่ม ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ___________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม...

กค. 16/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 6 ต.ค. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 16/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่ม ของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล _________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(1) และมาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ....

สร. 59/2563 เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาของกองทรัสต์

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 6 ต.ค. 2563)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 59/2563 เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาของกองทรัสต์ ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550...

สท. 55/2563 เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเข้าร่วมในกองทุนหลายนายจ้าง

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 5 ต.ค. 2563)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สท. 55/2563 เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเข้าร่วมในกองทุนหลายนายจ้าง _____________________ โดยที่มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดให้นายทะเบียนกองทุนส...

สท. 56/2563 เรื่อง การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 5 ต.ค. 2563)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สท. 56/2563 เรื่อง การจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ _____________________ โดยที่มาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดให้นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกาศก...

นจ.(ว) 11/2563 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 29 ก.ย. 2563)

18 กันยายน 2563 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุ...

กลต.นธ.(ว) 42/2563 เรื่อง มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและมาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 29 ก.ย. 2563)

10 กันยายน 2563 เรียน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่ง บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกแห่ง บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกแห่ง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย นายกสมาคมบริษัทจัดก...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th