«

About 100 result(s) found (0.08 seconds)

แบบบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่

[ประกาศกระทรวงการคลัง] (Imported Date 13 ก.ย. 2561)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แบบบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ______________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 44 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าห...

สธ. 31/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบการลงทุน

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 13 ก.ย. 2561)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับ การให้บริการออกแบบการลงทุน ______________________ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 7 ข้อ 13 ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 46 แห่งประกาศคณะกร...

การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

[ประกาศกระทรวงการคลัง] (Imported Date 13 ก.ย. 2561)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 _____________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1...

นป. 3/2561 เรื่อง การให้บริการลูกค้าในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 13 ก.ย. 2561)

ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2561 เรื่อง การให้บริการลูกค้าในการลงทุน ในสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศ __________________ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิ...

สธ. 34/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 13 ก.ย. 2561)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 34/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน ____________________ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่...

สธ. 36/2561 เรื่อง การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 12 ก.ย. 2561)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 36/2561 เรื่อง การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล _______________________ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(1) ประกอบกับข้อ 9(8) และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรร...

สธ. 37/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 12 ก.ย. 2561)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 37/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ____________________ โดยที่ข้อ 5 วรรค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/25...

กธ. 20/2561 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 12 ก.ย. 2561)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 20/2561 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล______________________ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3(2) แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประ...

กธ. 21/2561 เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 12 ก.ย. 2561)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 21/2561 เรื่อง การกำหนดแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยการอนุญาต การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ___________________________ อาศัยอำนาจตามความในข...

สธ. 39/2561 เรื่อง กำหนดปัจจัยในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรม อันเป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 5 ก.ย. 2561)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 39/2561 เรื่อง กำหนดปัจจัยในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรม อันเป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล _____________________...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th