«

About 100 result(s) found (0.12 seconds)

การดำรงสถานะความเป็นนิติบุคคลเดียวกัน

[ปี พ.ศ. 2555] (Imported Date 8 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : ข้อ 16(4) และข้อ 22 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 วันที่ถาม : 12/07/2555 วันที่ตอบ : 13/07/2555 คำถาม : การที่นิติบุคคลต่างด้าวเข้าถือหุ้น 100% ใน...

การชำระหนี้ของกองทุนรวมด้วยเช็คที่ยังไม่ผ่านการ clearing เป็นการก่อภาระผูกพันหรือไม่

[ปี พ.ศ. 2548] (Imported Date 8 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 126(5) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : 19/05/2548 วันที่ตอบ : 26/05/2548 คำถาม : กองทุนรวมสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้โดยที่เช็คนั้นยังไม่ผ่านการ clearing ซึ่งต่อมาผู้ขายหลักทรัพย์ได้ส่งมอบหลักทรัพย์ที่กองท...

การทำสัญญาของกองทุนรวมโดยมีข้อกำหนดเรื่องเบี้ยปรับ เป็นการก่อภาระผูกพันหรือไม่

[ปี พ.ศ. 2552] (Imported Date 8 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 126(5) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : 27/04/2552 วันที่ตอบ : 27/04/2552 คำถาม : กรณีที่กองทุนทำสัญญาลงทุน เช่น forward contract กับบุคคลภายนอกโดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเบี้ยปรับในกรณีที่กองทุนผิดสัญญานั้น ถ...

การโฆษณาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภท Term Fund

[ปี พ.ศ. 2557] (Imported Date 8 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : ข้อ 46 (3) (4) ,ข้อ 47 แห่งประกาศ ทธ. 35/2556 และข้อ 8(3), ข้อ 8(6) แห่งประกาศ สธ. 16/2556 วันที่ถาม : 16/05/2557 วันที่ตอบ : 19/05/2557 คำถาม : การโฆษณาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประ...

การจัดการเงินปันผลค้างจ่ายของ บลจ.โดยการวางทรัพย์

[ปี พ.ศ. 2548] (Imported Date 7 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : พ.ร.บ.หลักทรัพย์ มาตรา 117 ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : 16/03/2548 วันที่ตอบ : 22/03/2548 คำถาม : จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทจัดการมีเงินปันผลที่ต้องจ่ายให้ผู้ถือหน่วยคงค้างอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินปันผล...

บลจ. ขายหุ้นก่อนที่จะพ้นกำหนด holding period จะเข้าข่ายเป็นการ short sale หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2548] (Imported Date 7 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 98(5) แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : 25/05/2548 วันที่ตอบ : 06/06/2548 คำถาม : บลจ. ซื้อหุ้นในการขาย private placement ซึ่งมีข้อกำหนดเรื่อง holding period ต่อมา บลจ. ได้สั่งขายหุ้นดังกล่าวก่อนที่ตลาดหล...

บลจ. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ธนาคารที่เป็นบริษัทในเครือ

[ปี พ.ศ. 2555] (Imported Date 7 ต.ค. 2562)

ชื่อเรื่อง : บลจ. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ธนาคารที่เป็นบริษัทในเครือ มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : ข้อ 11 แห่งประกาศ ทธ. 63/2552 และข้อ 3 แห่งประกาศ อธ/น. 11/2546 วันที่ถาม : 03/05/2555 วันที่ตอบ : 08/05/2555 ค...

การไม่ activate ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

[ปี พ.ศ. 2555] (Imported Date 7 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 วันที่ถาม : 12/07/2555 วันที่ตอบ : 13/07/2555 คำถาม : กรณีที่บลจ.ได้รับใบอนุญาตประเภท ค. ซึ่งสามารถประกอบธุรกิจได้หลายประ...

นายทะเบียนหลักทรัพย์ถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2561] (Imported Date 4 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : หมวด 4 และ หมวด 7 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ : ข้อ 3 แห่งประกาศ ที่ กด. 17/2539 วันที่ถาม : 1/10/2561 วันที่ตอบ : 1/10/2561 คำถาม : 1. นายทะเบียนหลักทรัพย์ถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือไม่ 2. หากน...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th