«

About 100 result(s) found (0.09 seconds)

การตั้งผู้สอบบัญชีของผู้ที่จะยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

[ปี พ.ศ. 2560] (Imported Date 3 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 106 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : 28/02/2560 วันที่ตอบ : 1/03/2560 คำถาม : ในกรณีที่มีการยื่นขอใบอนุญาตเพื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ใหม่ มีความจำเป็นต้องระบุชื่อผู้สอบบัญชีที่สำนักงานเห็นชอบหรือไม่ คำตอบ : กฎหมายไ...

การให้บุคลากรที่สังกัดบริษัทแม่ซึ่งอยู่ต่างประเทศมาเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารงานบางส่วนใน บลน.

[ปี พ.ศ. 2560] (Imported Date 3 ต.ค. 2562)

มาตรา : มาตรา 100 มาตรา 103 และมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : ข้อ 4 แห่งประกาศที่ ทธ. 39/2555,ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 15 แห่งประกาศที่ ทลธ. 8/2557 และข้อ 2 แห่งประกาศที่ ทธ/ข/ด/น. 1/2552 วันที่ถาม : 6/12/2560 วันที่ตอบ : 18/12/2560 คำถาม...

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (investor club)

[ปี พ.ศ. 2548] (Imported Date 3 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย: มาตรา 4 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ: - วันที่ถาม: 03/10/2548 วันที่ตอบ: 06/10/2548 คำถาม: ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้ง investor club ตามแนวคิดของ US. และ UK. โดยมีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของผู้ลงทุนรายย่อย...

บริษัทจัดการสามารถนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนก่อนการจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมได้หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2543] (Imported Date 3 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย: มาตรา 124 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ: - วันที่ถาม: 1/09/2543 วันที่ตอบ: 14/09/2543 คำถาม: บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะมีความผิ...

การรับจัดการมรดกเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือไม่

[ปี พ.ศ. 2543] (Imported Date 3 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย: มาตรา 4 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ: - วันที่ถาม: 01/03/43 วันที่ตอบ: 06/03/43 คำถาม: การรับจัดการมรดกของผู้จัดการมรดกเป็นการประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายบทนิยาม “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล” หรือไม่ คำตอบ: การพ...

การแบ่งทรัพย์สินในกอง PF เป็นหน่วยจะทำได้หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2546] (Imported Date 3 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 133 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ: - วันที่ถาม: 26/09/2546 วันที่ตอบ: 30/01/2546 คำถาม: การแบ่งทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลออกเป็นหน่วยจะทำได้หรือไม่ คำตอบ: ข้อตกลงในการแบ่งทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุค...

ลูกค้าซึ่งเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินอยู่แล้ว จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของตนเองในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2549] (Imported Date 3 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 135 และมาตรา 137 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ: - วันที่ถาม: 01/09/2549 วันที่ตอบ: 11/09/2549 คำถาม: บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แห่งหนึ่งได้มอบหมายให้บริษัทจัดการทำห...

บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับรองมูลค่า NAV ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจัดการทำหน้าที่จัดการกองทุนได้หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2549] (Imported Date 3 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย: มาตรา 133 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ: ข้อ 149 ประกาศ ที่ สข/น. 23/2552* วันที่ถาม: 03/07/2549 วันที่ตอบ: 05/07/2549 คำถาม: บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้ทำการรับรองมูลค่า NAV ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (...

บริษัทหลักทรัพย์ที่หยุดประกอบธุรกิจต้องยื่นแบบรายงานทรัพย์สินของลูกค้าหรือไม่

[ปี พ.ศ. 2556] (Imported Date 2 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 109 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2536 ข้อ/ประกาศ : ข้อ 2 และ 4(1) แห่งประกาศ ที่ สธ.55/2546* วันที่ถาม : 24/09/2556 วันที่ตอบ : 27/09/2556 คำถาม : บริษัทหลักทรัพย์มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และได้หยุ...

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้ใบอนุญาตประเภท ข สามารถประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนโดยให้คำแนะนำหลักทรัพย์ประเภทใดได้บ้าง

[ปี พ.ศ. 2562] (Imported Date 2 ต.ค. 2562)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 4 และ 90 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2536 ข้อ/ประกาศ : กฎกระทรวงการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 วันที่ถาม : 06/02/2562 วันที่ตอบ : 06/02/2562 คำถาม : ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ข สา...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th