«

About 100 result(s) found (2.26 seconds)

กธ. 39/2541 เรื่อง ข้อกำหนดที่ออกตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแยกการ ประกอบธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน และการซื้อกิจการ

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 22 ก.ย. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2541 เรื่อง ข้อกำหนดที่ออกตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแยกการประกอบ ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน และกฎกระทรวง เกี่ยวกับการควบบริษัทหลักทรัพย์เข้ากัน และการซื้อกิจการ _______________...

สธ. 62/2563 เรื่อง วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2564

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 21 ก.ย. 2563)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 62/2563 เรื่อง วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2564 ________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหล...

สช. 61/2563 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมสำหรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภท

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 21 ก.ย. 2563)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 61/2563 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมสำหรับ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์บางประเภท _______________________ โดยที่มาตรา 106 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั...

การพิจารณาความสมบูรณ์ขององค์ประชุม และองค์มติ

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 16 ก.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : ข้อ/ประกาศ : ม.129/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ วันที่ถาม : 10/09/2563 วันที่ตอบ : 15/09/2563 คำถาม : การนับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งเอกสารกลับเป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ จะสามารถนับหนังสือตอบกลับเหล่านั้นเข้าเป็...

กลต.กต.(ว) 29/2563 เรื่อง การผ่อนผันการประกาศและนำส่งงบการเงินงวดประจำปีบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 15 ก.ย. 2563)

27 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้จัดการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่ง ที่ กลต.กต.(ว) 29/2563 เรื่อง การผ่อนผันการประกาศและนำส่งงบการเงินงวดประจำปีบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สถานการณ์กา...

การเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 14 ก.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 125(1) มาตรา 129 และมาตรา 129/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ : ข้อ 18(1) และข้อ 22 แห่งประกาศที่ สน.41/2562, ประกาศที่ สน.15/2545, ประกาศที่ สน.14/2544 และประกาศที่ สธ.60/2558 วันที่ถาม :...

กลต.จท-1.(ว) 9/2563 เรื่อง การจัดทำประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 10 ก.ย. 2563)

6 มีนาคม 2563 เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ กลต.จท-1.(ว) 9 /2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่สำน...

กลต.จท-1.(ว) 19/2563 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 10 ก.ย. 2563)

23 เมษายน 2563 เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท บริษัทผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทุกบริษัท ธนาคารพาณิชย์ทุกบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขา...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th