«

About 100 result(s) found (0.09 seconds)

สช. 33/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 8 ส.ค. 2561)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 33/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม _______________________ โดยที่มาตรา 130 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีของกอ...

สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 8 ส.ค. 2561)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ________________________ อาศัยอำนาจตามความใน...

สช. 32/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 10 ก.ค. 2561)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 32/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล _________________ โดยที่ข้อ 18(3) (ข) และข้อ 47 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื...

กจ. 12/2561 เรื่อง การกำหนดประเภทโทเคนดิจิทัลเพิ่มเติม

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 10 ก.ค. 2561)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2561 เรื่อง การกำหนดประเภทโทเคนดิจิทัลเพิ่มเติม _________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 10(1) แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกปร...

กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 10 ก.ค. 2561)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื่อง การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน _________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 10(1) และ (2) มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 21 และมาตรา 25 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสิ...

กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 10 ก.ค. 2561)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ______________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(1) และ (2) และมาตรา 19 วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดกา...

กจ. 10/2561 เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลบางลักษณะ

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 10 ก.ค. 2561)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 10/2561 เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน มาใช้บังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลบางลักษณะ _________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(1) และมาตรา 16 แห่งพระราชกำหน...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th