«

About 100 result(s) found (2.08 seconds)

การให้บริการในการจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทหลักทรัพย์ในช่วงเวลาระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 28 เม.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ : ข้อ 30 และข้อ 35/1 แห่งประกาศ ที่ ทธ. 35/2556 และข้อ 5 แห่งประกาศ ที่ สธ. 35/2557 วันที่ถาม : 20 เม.ย. 2563 วันที่ตอบ : 21 เม.ย. 2563 คำถาม : ในช่วงเวลาระหว่า...

กลต.กส.(ว) 11/2562 เรื่อง ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลระบบควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของลูกค้า

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2562] (Imported Date 28 เม.ย. 2563)

27 พฤษภาคม 2562 เรียน หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนทุกท่าน ที่ กลต.กส.(ว) 11/2562 เรื่อง ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลระบบควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของลูกค้า ด้วยคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งได้มีมติให้สำนักงานนำมาตรกา...

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ (เฉพาะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์)

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 28 เม.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 98(8) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ : ประกาศ ที่ อธ/น. 11/2546 วันที่ถาม : 24 เม.ย. 2563 วันที่ตอบ : 24 เม.ย. 2563 คำถาม : กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ประสงค์ที่จะประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน...

การมอบหมายให้ผู้แนะนำการลงทุนแนะนำการลงทุนผ่านสื่อของบริษัทหลักทรัพย์

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 28 เม.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ : ข้อ 13 และข้อ 53 แห่งประกาศ ที่ ทธ. 35/2556 วันที่ถาม : 18 ก.พ. 2563 วันที่ตอบ : 20 ก.พ. 2563 คำถาม : บริษัทหลักทรัพย์สามารถมอบหมายให้บุคคลผู้ได้รับความเห็นช...

การให้บริการการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุนหรือกลยุทธ์การลงทุน

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 28 เม.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ : ข้อ 49/1 แห่งประกาศ ที่ สธ. 35/2557 วันที่ถาม : 21 ก.พ. 2563 วันที่ตอบ : 24 ก.พ. 2563 คำถาม : ในการให้บริการการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผนจัดสรรการลงทุนห...

ยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการโอนเงินที่ได้รับจากการออกเสนอขาย สามารถส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอกนิกส์ได้หรือไม่

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 27 เม.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : - ข้อ/ประกาศ : ข้อ 35 แห่งประกาศที่ ทจ. 49/2555 วันที่ถาม : 17/03/2563 วันที่ตอบ : 18/03/2563 คำถาม : ตามประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 35 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตออกเสนอขายหน่วยทรัสต์ยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการโอนเงินที่ได้ร...

กลต.นธ.(ว) 26/2562 เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2562] (Imported Date 27 เม.ย. 2563)

24 ตุลาคม 2562 เรียน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ กลต.นธ.(ว) 26/2562 เรื่อง ขอคว...

การยื่นแบบรายงานของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 27 เม.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 33/1 56 268/1 และมาตรา 274 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ : ข้อ 23(1) แห่งประกาศที่ ทจ. 20/2561 วันที่ถาม : 26/03/2563 วันที่ตอบ : 30/03/2563 คำถาม : 1. หากข้อมูลในแบบรายงานของกองกองทรัสต์เพื่อการล...

ความรับผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของบุคคลภายนอกกรณีที่ได้รับมอบหมายงานตาม ม. 124/1 จาก บลจ.

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 24 เม.ย. 2563)

มาตรา: ม. 124/1 และมาตรา 283/1 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ: - วันที่ถาม: - วันที่ตอบ: 14/04/2563 คำถาม: ตามที่ ม. 124/1 วรรคสอง กำหนดให้ บลจ. จัดให้มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งติดตามดูแลการกระทำที่อาจก่อ...

สม. 32/2563 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม และตราสารเพื่อความยั่งยืน

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 24 เม.ย. 2563)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 32/2563 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม และตราสารเพื่อความยั่งยืน __________________________ อาศัย...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th