«

About 100 result(s) found (1.74 seconds)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ บลจ. และชื่อของกองทุนรวม

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 9 ก.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 129 และมาตรา 129/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ : ข้อ 22(3) แห่งประกาศที่ สน. 41/2562 และ ข้อ 50(3) แห่งประกาศที่ สน. 87/2558 วันที่ถาม : 28/08/2563 วันที่ตอบ : 03/09/2563 คำถาม : กรณีที่มีกา...

นจ.(ว) 10/2563 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 9 ก.ย. 2563)

19 สิงหาคม 2563 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ที่ นจ.(ว) 10/2563 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน...

สจ. 41/2563 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานที่เกี่ยวข้อง

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 9 ก.ย. 2563)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 41/2563 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานที่เกี่ยวข้อง _______________________ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7/...

สธ. 18/2563 เรื่อง วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 8 ก.ย. 2563)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 18/2563 เรื่อง วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) ______________________ เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้เลื่อนวันหยุดราชกา...

กธ. 18/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 ก.ย. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการทางการเงินของบุคคล ที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลั...

กธ. 20/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 ก.ย. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 20/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออก ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามโครงการทดสอบและ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน _______________...

กธ. 21/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะการประกอบการของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญาต

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 ก.ย. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 21/2563 เรื่อง การกำหนดลักษณะการประกอบการของบุคคลที่ได้รับ ความเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุนที่ไม่ถือเป็น การประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขาย...

นป. 4/2563 เรื่อง แบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 2 ก.ย. 2563)

ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 4/2563 เรื่อง แบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุน __________________ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ปร...

สธ. 47/2563 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 2 ก.ย. 2563)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 47/2563 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม _____________________ เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7...

กน. 23/2563 เรื่อง การผ่อนผันการกู้ยืมเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 2 ก.ย. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 23/2563 เรื่อง การผ่อนผันการกู้ยืมเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 20...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th