«

About 100 result(s) found (1.88 seconds)

กธ. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 15 เม.ย. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 3/2561 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และ...

การมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

[ปี พ.ศ. 2559] (Imported Date 15 เม.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 100 และมาตรา 121 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : ประกาศ สน.14/2544, ประกาศ สธ. 60/2558, ข้อ 2 แห่งประกาศที่ ทธ. 25/2556 วันที่ถาม : 10/5/2559 วันที่ตอบ : 11/5/2559 คำถาม : ธนาคารมีหนังสือถึงสำนักงานเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปล...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th