«

About 100 result(s) found (1.76 seconds)

ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

[ประกาศ ก.ต.ท.] (Imported Date 6 ก.ค. 2564)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล __________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง...

นป. 1/2564 เรื่อง การยกเลิกประกาศแนวปฏิบัติ เรื่อง โครงการทดสอบนวัตกรรมในกระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (KYC Regulatory Sandbox)

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 28 มิ.ย. 2564)

ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 1/2564 เรื่อง การยกเลิกประกาศแนวปฏิบัติ เรื่อง โครงการทดสอบนวัตกรรม ในกระบวนการรวบรวมและประเมินข้อมูลของลูกค้า (KYC Regulatory Sandbox) _____________________ โดยที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอ...

นป. 2/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับบริษัทจัดการกองทุนรวม

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 28 มิ.ย. 2564)

ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 2/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง สำหรับบริษัทจัดการกองทุนรวม __________________ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กอ...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th