«

About 100 result(s) found (1.88 seconds)

นจ.(ว) 5/2565 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2565] (Imported Date 21 มิ.ย. 2565)

14 มิถุนายน 2565 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม บริษัทห...

นจ.(ว) 4/2565 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การชำระบัญชีของกองทุนรวม

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2565] (Imported Date 20 มิ.ย. 2565)

10 มิถุนายน 2565 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ที่ นจ.(ว) 4/2565 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การชำ...

กลต.จท-1(ว) 37/2565 เรื่อง การลงทุนหรือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทจดทะเบียน

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2565] (Imported Date 20 มิ.ย. 2565)

14 มิถุนายน 2565 เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท ที่ กลต.จท-1.(ว) 37/2565 เรื่อง การลงทุนหรือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทจดทะเบียน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)...

สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 15 มิ.ย. 2565)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 29/2564 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม _________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 129/1(4) แห่งพระราชบ...

สธ. 35/2550 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. - ยกเลิก] (Imported Date 10 มิ.ย. 2565)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2550 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ _____________________ เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ....

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th