«

About 100 result(s) found (2.17 seconds)

กลต.น.(ว) 4/2541 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับเอกชน

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2541] (Imported Date 30 พ.ย. 2563)

สช. 32/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 25 พ.ย. 2563)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 32/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล _________________ โดยที่ข้อ 18(3) (ข) และข้อ 47 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 15/2561 เรื...

นจ.(ว) 12/2561 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2561] (Imported Date 10 พ.ย. 2563)

28 ธันวาคม 2561 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนส่วนบุคคลและรับบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกบริษัท ที่ นจ.(ว) 12/2561 เรื่...

กลต.นธ.(ว) 49/2563 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 9 พ.ย. 2563)

21 ตุลาคม 2563 เรียน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กลต.นธ.(ว) 49/2563 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ สำนักงานคณะก...

ข้อความในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 9 พ.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อ/ประกาศ : ข้อ 10 และ ข้อ 44(3) แห่งประกาศ ที่ ทธ. 35/2556 วันที่ถาม : 19/08/2563 วันที่ตอบ : 20/08/2563 คำถาม : 1. แบบคำขอเปิดบัญชีลูกค้าบุคคลธรรมดาของ บล. ในหน้า...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th