«

About 100 result(s) found (2.28 seconds)

การให้บริการเกี่ยวกับตราสารหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 30 มิ.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : นิยาม “การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์” นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : 10 มิ.ย. 63 วันที่ตอบ : 11 มิ.ย. 63 คำถาม : การชักชวนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย HNW...

การแต่งตั้งบุคคลภายนอก เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการในคณะกรรมการวาณิชธนกิจ

[ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 30 มิ.ย. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : ม. 104 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : ประกาศ ที่ อธ/น. 9/2541 วันที่ถาม : 12 มิ.ย. 63 วันที่ตอบ : 15 มิ.ย. 63 คำถาม : การแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวาณิชธนกิจ (ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ และได้รับ...

สน. 42/2562 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 25 มิ.ย. 2563)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 42/2562 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักง...

กลต.กส.(ว) 30/2563 เรื่อง การปรับกระบวนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนภายใต้วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 25 มิ.ย. 2563)

8 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนทุกท่าน ที่ กลต.กส.(ว) 30/2563 เรื่อง การปรับกระบวนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการตรวจระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนภายใต้วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID...

นจ.(ว) 7/2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งกอง buy & hold เพื่อซื้อทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อเสริมสภาพคล่อง

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 24 มิ.ย. 2563)

27 มีนาคม 2563 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ที่ นจ.(ว) 7/2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งกอง buy & hold เพื่อซื้อทรัพย์ส...

นจ.(ว) 8/2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการชำระบุญชีของกองทุนรวม

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 24 มิ.ย. 2563)

1 เมษายน 2563 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ที่ นจ.(ว) 8/2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการชำระบุญชีของ...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th