«

About 100 result(s) found (0.89 seconds)

กธ. 24/2558 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร (ฉบับประมวล)

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 24/2558 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าเกษตร ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 16 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ....

กจ. 6/2556 เรื่อง แนวทางการพิจารณานิยามคำว่า “บริษัท” ตามมาตรา 89/1

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 6/2556 เรื่อง แนวทางการพิจารณานิยามคำว่า “บริษัท” ตามมาตรา 89/1 _________________ โดยที่การยกระดับบรรษัทภิบาลของบริษัทที่มีการระดมทุนจากประชาชนในวงกว้างภายใต้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ในป...

กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี (ฉบับประมวล)

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 37(4) มาตรา 38 มาตรา 57(7) มาตรา 58 และ...

กธ. 12/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะการกระทำที่ไม่ถือเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 12/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะการกระทำที่ไม่ถือเป็น ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเ...

กด. 21/2553 เรื่อง การกำหนดประเภทสินค้าและตัวแปรเพิ่มเติม (ฉบับประมวล)

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 21/2553 เรื่อง การกำหนดประเภทสินค้าและตัวแปรเพิ่มเติม ________________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติท...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th