«

About 100 result(s) found (1.91 seconds)

สธ. 30/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 17 ก.ย. 2564)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 30/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี เพื่อการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้ามาใช้ ในการประกอบธุรกิจ ______________________ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 13...

นจ.(ว) 3/2560 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลิกกองทุนรวม

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2560] (Imported Date 16 ก.ย. 2564)

11 พฤษภาคม 2560 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมทุกบริษัท ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย ที่ นจ.(ว) 3/2560 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวก...

นจ.(ว) 5/2560 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวม

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2560] (Imported Date 15 ก.ย. 2564)

18 กรกฎาคม 2560 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมทุกบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การ...

กธ. 29/2564 เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 14 ก.ย. 2564)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 29/2564 เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์ __________________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระรา...

กอ.(ว) 3/2564 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2564] (Imported Date 13 ก.ย. 2564)

30 สิงหาคม 2564 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่ กอ. (ว) 3 /2564 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลัก...

กลต.จค.(ว) 13/2561 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้มีอุปการคุณ (ฉบับที่ 2)

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2561] (Imported Date 10 ก.ย. 2564)

7 กันยายน 2561 เรียน ผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกบริษัท ที่ กลต.จค.(ว) 13/2561 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น IPO ให้ผู้มีอุปการคุณ (ฉบับที่ 2) ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานได้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข...

กลต.นธ.(ว) 32/2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของหนี้สินด้อยสิทธิที่ไม่ต้องนับรวมไว้ในการคำนวณหนี้สินรวมเพื่อการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2560] (Imported Date 9 ก.ย. 2564)

4 กันยายน 2560 เรียน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กลต.นธ.(ว) 32 /2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของหนี้สินด้อยสิทธิที่ไม่ต้องนับรวมไว้ในการคำนวณหนี้สินรวมเพ...

สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 8 ก.ย. 2564)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ _____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 25...

นจ.(ว) 9/2564 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2564] (Imported Date 7 ก.ย. 2564)

3 สิงหาคม 2564 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนรวม ที่ นจ.(ว) 9/2564 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือห...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th