«

About 100 result(s) found (2.00 seconds)

ทจ. 1/2563 เรื่อง การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจำกัดที่กระทำเป็นการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง

[ประกาศ ก.ต.ท.] (Imported Date 21 ม.ค. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 1/2563 เรื่อง การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจำกัด ที่กระทำเป็นการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง _________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ...

บริษัทย่อยของนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทที่อยู่หรือต้องดำเนินกิจการภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือไม่ อย่างไร

[ปี พ.ศ. 2562] (Imported Date 20 ม.ค. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : - ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : - วันที่ตอบ : - คำถาม : บริษัทย่อยของนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทที่อยู่หรือต้องดำเนินกิจการภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือไม่ อย่างไร คำตอบ : โดยทั่วไปบริษัทย่อยของนิต...

การนับอายุความการกระทำความผิดตามมาตรา 316/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

[ปี พ.ศ. 2562] (Imported Date 20 ม.ค. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 316/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : - วันที่ตอบ : - คำถาม : เนื่องจากมาตรา 316/1 ได้บัญญัติว่า “ความผิดตามหมวดนี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้มีอายุความหนึ่งปี โดยเริ่มนับแต่วันที่สำนักงานวินิจฉัยว่ามีการกระทำค...

ทน. 63/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทำงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

[ประกาศ ก.ต.ท.] (Imported Date 20 ม.ค. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 63/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดทำ งบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แล...

หน้าที่การนำส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และผู้บริหาร กรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้นถูกตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ

[ปี พ.ศ. 2562] (Imported Date 20 ม.ค. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 334/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : - วันที่ตอบ : - คำถาม : เนื่องจากมาตรา 334/1 ได้บัญญัติว่า “ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหล...

การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการและการลงโทษผ่านเว็บไซต์ และศูนย์สารสนเทศตลาดทุนของสำนักงาน

[ปี พ.ศ. 2562] (Imported Date 20 ม.ค. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 24/1 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : - วันที่ตอบ : - คำถาม : สำนักงานมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการและการลงโทษผ่านเว็บไซต์ และศูนย์สารสนเทศตลาดทุนของสำนักงานอย่างไร คำตอบ : สำนักงานมีแนวทางการเปิดเผยข้อ...

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยของกรรมการและผู้บริหารที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งเห็นควรให้นำมาตรการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับ

[ปี พ.ศ. 2562] (Imported Date 20 ม.ค. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 89/1 มาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/10 มาตรา 89/11 และมาตรา 281/2 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : วันที่ถาม : 15/02/2562 วันที่ตอบ : 12/03/2562 คำถาม : กรณีคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (“ค.ม.พ.”) เห็นควรให้นำมาตร...

การกระทำความผิดตามมาตรา 56 และมาตรา 312 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เป็นการกระทำกรรมเดียวกันหรือไม่ สำนักงานดำเนินการอย่างไร

[ปี พ.ศ. 2562] (Imported Date 20 ม.ค. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 56 และมาตรา 312 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : - วันที่ตอบ : - คำถาม : เนื่องจากมาตรา 300 ประกอบมาตรา 56 กำหนดให้สำนักงานดำเนินการกับผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดทำและนำส่งงบก...

นิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100 หรือถือหุ้นบางส่วนในบริษัทย่อยของตนเองที่จดทะเบียนและประกอบกิจการ ที่ต่างประเทศเป็นผู้เสียหายทางอาญากรณีกรรมการของบริษัทย่อยกระทำความผิด

[ปี พ.ศ. 2562] (Imported Date 20 ม.ค. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 89/7 มาตรา 89/24 มาตรา 281/2 วรรคสอง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ / มาตรา 2(4) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : 05/04/2562 วันที่ตอบ : 23/05/2562 คำถาม : กรณีกรรมการของบริษัทย่อยของนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย...

นิยาม "บุคคลใดซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์" ตามมาตรา 283 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

[ปี พ.ศ. 2562] (Imported Date 20 ม.ค. 2563)

มาตรา/ชื่อกฎหมาย : มาตรา 283 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้อ/ประกาศ : - วันที่ถาม : - วันที่ตอบ : - คำถาม : เนื่องจากมาตรา 283 ได้บัญญัติว่า “ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ใดกระทำความผิดตามมาตรา 92 . ถ้าการกระทำความผิดของบริษัทหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสั่งการหรื...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th