«

About 100 result(s) found (2.10 seconds)

กลต.จต.(ว) 47/2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (escrow agent) เพื่อเก็บรักษาหรือดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 19 ต.ค. 2563)

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทุกแห่ง บริษัทจัดการกองทรัสต์ทุกแห่ง ทรัสตีทุกแห่ง ที่ กลต.จต.(ว...

กลต.จท-1. (ว) 20/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 15 ต.ค. 2563)

30 เมษายน 2563 เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกบริษัท ที่ กลต.จท-1. (ว) 20 /2563 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชีฯ”) ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญช...

กลต.จท-1.(ว) 23/2563 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยจ้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 14 ต.ค. 2563)

12 พฤษภาคม 2563 เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกบริษัท ที่ กลต.จท-1.(ว) 23 /2563 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))...

นจ.(ว) 9/2563 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 14 ต.ค. 2563)

10 สิงหาคม 2563 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ที่ นจ.(ว) 9/2563 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศแ...

กลต.นธ.(ว) 41/2563 เรื่อง การจัดให้มีศูนย์ One Stop Service ในการสอบถามข้อมูลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2563] (Imported Date 12 ต.ค. 2563)

9 กันยายน 2563 เรียน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง ที่ กลต.นธ.(ว) 41 /2563 เรื่อง การจัดให้มีศูนย์ One Stop Service ในการสอบถามข้อมูลสำหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยธุรก...

ทจ. 42/2563 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

[ประกาศ ก.ต.ท.] (Imported Date 9 ต.ค. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2563 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ___________________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535...

ทธ. 63/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน

[ประกาศ ก.ต.ท.] (Imported Date 9 ต.ค. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 63/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน _____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ...

สจ. 48/2563 เรื่อง ประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 6 ต.ค. 2563)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 48/2563 เรื่อง ประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน __________________ โดยที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศหลายฉบับที่มีข้อกำหนดอ้างอิงถึงตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศท...

กม. 8/2563 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม และตราสารเพื่อความยั่งยืน

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 6 ต.ค. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 8/2563 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต เสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม และ ตราสารเพื่อความยั่งยืน __________________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(2) แห...

กค. 14/2563 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 6 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 6 ต.ค. 2563)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 14/2563 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 6 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ___________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(1) และมาตรา 39 แห่งพระร...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th