«

About 100 result(s) found (1.80 seconds)

กร. 23/2564 เรื่อง การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 15 ส.ค. 2565)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 23/2564 เรื่อง การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ ______________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 8(1) และมาตรา 12(3) แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 255...

กอ.(ว) 3/2565 เรื่อง ผลการพิจารณาให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2565] (Imported Date 11 ส.ค. 2565)

8 สิงหาคม 2565 เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท ที่ กอ. (ว) 3/2565 เรื่อง ผลการพิจารณาให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดห...

กร. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 10 ส.ค. 2565)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตี ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ___________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 12(3) มาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 37(4) มาตรา...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th