Disclaimer

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

 

บททั่วไป 

 

เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ (“www.sec.or.th” หรือ “www.secthailand.com”) ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดดังต่อไปนี้ ในการนี้ ท่านพึงทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกแสดงอยู่บนหน้านี้โดยประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันใช้บังคับและเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ใช้บังคับแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 

เว็บไซต์นี้มีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ เนื้อหาต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นเจ้าของ มีสิทธิ หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น

 

 

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

 

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการดำเนินการที่ผู้ใช้ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น เมื่อผู้ใช้ประสงค์จะยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนรวม การลงทะเบียนสัมมนา หรือการบอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารออนไลน์ เป็นต้น

 

ในกรณีที่ท่านยื่นคำร้องเรียนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านเว็บไซต์ ท่านไม่จำต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ประกอบการยื่นคำร้องเรียนดังกล่าว แต่ท่านโปรดทราบว่าคำร้องเรียนที่ไม่แสดงตัวบุคคลหรือไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนอาจทำให้การตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำหรับท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวดังที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

 

เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ก.ล.ต. มีการเก็บข้อมูลบางประเภทของท่านเพิ่มเติม เช่น หมายเลข IP ประเภทของโปรแกรมค้นผ่าน ชื่อโดเมนหน้าเว็บเพจภายในที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม และเว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

 

 

เงื่อนไขการใช้

 

สำนักงาน ก.ล.ต. จัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นเป็นบริการสาธารณะเพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ท่านสามารถใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่อาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น

 

 

ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด

 

เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับ (“as is” basis) สำนักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มีข้อรับประกันไม่ว่าในเรื่องใด ๆ และโปรดทราบว่าบรรดาบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นบทวิเคราะห์ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวเท่านั้น การที่เนื้อหานั้นปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. เห็นพ้องหรือยอมรับบทวิเคราะห์ คำแนะนำหรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่จะมีข้อความที่แสดงไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

 

โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มิใช่การให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย และมิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใด ๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และพนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลาไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

 

 

สิทธิในการเข้าถึง

 

สำนักงาน ก.ล.ต. สงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เนตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

 

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

 

 

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต.

 

ห้ามบุคคลใดเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ยกเว้นกรณีที่จะกล่าวต่อไปนี้

 

ท่านสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (“www.sec.or.th” หรือ “www.secthailand.com”) ได้โดยเพียงแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นหนังสือ แต่ท่านจะเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงาน ก.ล.ต. สงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้

 

สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โปรดศึกษาได้จาก Privacy Policy

 

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย
Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th