«

About 100 result(s) found (0.12 seconds)

ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับประมวล)

[ประกาศ ก.ต.ท.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัทที่ออกตราสารทุน ___________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แล...

กจ. 2/2558 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 2/2558 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นการเสนอขาย ต่อบุคคลในวงจำกัด _________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญั...

กจ. 3/2558 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2558 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ผ่านผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลัก...

กร. 4/2558 เรื่อง การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 3)

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 4/2558 เรื่อง การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 3) _____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 25...

กร. 6/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์และการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 6/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ และการเป็นทรัสตี ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 12(3) มาตรา 13 มาตรา...

กจ. 7/2558 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7/2558 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 14 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่...

กจ. 18/2558 เรื่อง การกำหนดให้พันธบัตรเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา 33

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 18/2558 เรื่อง การกำหนดให้พันธบัตรเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ ภายใต้บังคับตามมาตรา 33 _________________________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด...

กธ. 24/2558 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร (ฉบับประมวล)

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 24/2558 เรื่อง การขอรับใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าเกษตร ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 16 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ....

กธ. 28/2558 เรื่อง การผ่อนผันการดำรงฐานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับประมวล)

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 28/2558 เรื่อง การผ่อนผันการดำรงฐานะทางการเงินของ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อข...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th