«

About 100 result(s) found (1.42 seconds)

กลต.กธ.(ว) 34/2557 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุุทธิ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2557] (Imported Date 12 มิ.ย. 2561)

18 พฤศจิกายน 2557 เรียน ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กลต.กธ.(ว) 34/2557 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ด้วยสำนักงานได้รับข้อหา...

ทจ. 41/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

[ประกาศ ก.ต.ท.] (Imported Date 11 มิ.ย. 2561)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน __________________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม...

สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 11 มิ.ย. 2561)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ __________________________ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 วรรคสอง (3...

พนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.51 - ม.56)

[พระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561] (Imported Date 22 พ.ค. 2561)

หมวด 7พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 51 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (1) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดัง...

โทษทางอาญา (ม.57 - ม.95)

[พระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561] (Imported Date 22 พ.ค. 2561)

หมวด 8โทษทางอาญา มาตรา 57 ผู้ใดเสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 17 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเสนอขายโดยไม่กระทำผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสอง...

มาตรการลงโทษทางแพ่ง (ม.96 - ม.99)

[พระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561] (Imported Date 22 พ.ค. 2561)

หมวด 9มาตรการลงโทษทางแพ่ง มาตรา 96 ให้การกระทำความผิดดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำความผิดที่อาจดำเนินมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดนั้นได้ (1) แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญอันเป็นความผิดตามมาตรา 59 และมาตรา...

บทเฉพาะกาล (ม.100)

[พระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561] (Imported Date 22 พ.ค. 2561)

บทเฉพาะกาล มาตรา 100 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับและเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตามพระราชกำหนดนี้ หากจะดำเนินกิจการต่อไปให้ยื่นคำขออนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกำหนดนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต...

บททั่วไป (ม.5 - ม.9)

[พระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561] (Imported Date 21 พ.ค. 2561)

หมวด 1บททั่วไป มาตรา 5 หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ให้ถือเป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลตามพระราชกำหนดนี้ มาตรา 6 ในกรณีที่ต้องมีการส่งมอบ การโอน การยึดถือหรือส่งคืนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ให้ใช้คริปโทเคอร์เ...

การกำกับและควบคุม (ม.10 - ม.15)

[พระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561] (Imported Date 21 พ.ค. 2561)

หมวด 2การกำกับและควบคุม มาตรา 10 เพื่อประโยชน์ในการกำกับและควบคุมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีหน้าที่และอำนาจวางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาตลอดจนกำกับและควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอ...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th