«

About 100 result(s) found (0.13 seconds)

สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับประมวล)

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 6 ก.พ. 2561)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับประมวล) _________________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57(6) แห่งพระราชบัญญัติห...

พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

[พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546] (Imported Date 1 ก.พ. 2561)

พระราชบัญญัติ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ____________ ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มี...

ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย ตราสารหนี้ที่ออกใหม่

[ประกาศ ก.ต.ท.] (Imported Date 1 ก.พ. 2561)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่_______________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 89/27 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพร...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th