«

About 100 result(s) found (0.14 seconds)

กด. 19/2553 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก

[ประกาศ ก.ล.ต. - ยกเลิก] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 19/2553 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโด...

กด. 21/2553 เรื่อง การกำหนดประเภทสินค้าและตัวแปรเพิ่มเติม (ฉบับประมวล)

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 21/2553 เรื่อง การกำหนดประเภทสินค้าและตัวแปรเพิ่มเติม ________________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติท...

กด. 23/2553 เรื่อง การรับประโยชน์ของผู้ก่อตั้งทรัสต์ในการตั้งบัญชีเงินสำรองหรือเงินทุนทยอยชำระในรูปทรัสต์

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 23/2553 เรื่อง การรับประโยชน์ของผู้ก่อตั้งทรัสต์ในการตั้งบัญชีเงินสำรอง หรือเงินทุนทยอยชำระในรูปทรัสต์ ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่...

กน. 24/2553 เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 24/2553 เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน มาใช้บังคับกับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ...

กน. 1/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะบุคคลที่จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 1/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะบุคคลที่จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ไม่ถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ____________________...

กธ/ด. 2/2552 เรื่อง การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/ด. 2/2552 เรื่อง การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม...

กจ. 3/2552 เรื่อง แนวทางการพิจารณากรณีที่ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรา 89/12

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2552 เรื่อง แนวทางการพิจารณากรณีที่ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามมาตรา 89/12 ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(4/1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ....

กจ. 4/2552 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับประมวล)

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 8 พ.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2552 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ _________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th