«

About 100 result(s) found (0.60 seconds)

ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

[ประกาศ ก.ต.ท.] (Imported Date 20 ก.ย. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ __________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ...

ทจ. 8/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดโดยผู้ถือหุ้น

[ประกาศ ก.ต.ท.] (Imported Date 14 ก.ย. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขาย หุ้นของบริษัทจำกัดโดยผู้ถือหุ้น ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแ...

ทด. 97/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินที่สำนักหักบัญชี ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก

[ประกาศ ก.ต.ท. - ยกเลิก] (Imported Date 31 ส.ค. 2560)

ลองนะลองพี่บอกให้ลองนะลอง

กม. 21/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

[ประกาศ ก.ล.ต.] (Imported Date 15 ส.ค. 2560)

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 21/2560 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการ แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(2) แห่งพร...

สธ. 40/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการการจัดการข้อมูลการชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์

[ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.] (Imported Date 9 ส.ค. 2560)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 40/2560 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการการจัดการข้อมูล การชำระเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ ___________________________ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10(5) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดท...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th