«

About 100 result(s) found (0.67 seconds)

จค. 1/2557 นำส่งประกาศเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

[หนังสือเวียน ปี พ.ศ. 2557] (Imported Date 21 พ.ค. 2561)

7 กุมภาพันธ์ 2557 เรียน ผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ จค.(ว) 1/2557 เรื่อง นำส่งประกาศเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาวะผูกพันแก่ทรัพย์สินของกอ...

Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th